Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komuniakt bieżący nr 3/18

Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 3/18                                 

Pytanie prejudycjalne

do TrybunałuSprawiedliwości Unii Europejskiej

 

            Czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi, o którym mowa w art. 63 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L347, s. 1 ze zm.); z tytułu takiej transakcji następuje w: - momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też - momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru.

 

Jednocześnie Sąd orzekający postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 65/16.

2018
2017
2016
2015
2014
2012
2013
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2011
TK 2010
TK 2009
TK 2007
TK 2008