Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komuniakty bieżące nr 6/18, 7/18, 8/18

 


Warszawa, dnia 21 marca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 6/18                                          Zagadnienie prawne przekazane NSA

                                                                                      (I OPS 1/18)

 

            Czy w ramach udostępniania akt stronie, na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.

 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

 z dnia 14 marca 2018 r., znak: IV.7006.214.2016.ZA (link)


Warszawa, dnia 22 marca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 7/18                           

 

            W świetle art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r., dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, a który przestał być tym podatnikiem przed zakończeniem tego postępowania, do rozpatrzenia jego odwołania od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej, właściwy był dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę podatnika

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia  26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 6/17 (link)

 

Pytanie prawne przekazano w Kb. nr 50/17


Warszawa, dnia 27 marca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 8/18                           

 

            Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 201 ze zm.).

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia  26 lutego 2018 r., sygn. akt I FPS 5/17.

 

Pytanie prawne przekazano w Kb. nr 48/17.

.

2018
2017
2016
2015
2014
2012
2013
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2011
TK 2010
TK 2009
TK 2007
TK 2008