Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komuniakty bieżące nr 9/18, 10/18, 11/18

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 9/18                                          Zagadnienie prawne przekazane NSA

                                                                                                       (I FPS 2/18)

 

            Czy w świetle art. 180 § 1 i art. 181 w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613, ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.) oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie C – 419/14, w stanie prawnym obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r., organy podatkowe mogą wykorzystywać jako dowód w postępowaniu podatkowym przekazane przez Prokuraturę protokoły (stenogramy) z podsłuchów rozmów, przeprowadzonych przez uprawnione do tego organy, bez stosownego potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich nagrań.

 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1860/17.

 

 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 10/18                              

Pytanie prejudycjalne do TrybunałuSprawiedliwości Unii Europejskiej

 

            Czy prawo unijne, w szczególności art. 34 i art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie członkowskim produktu leczniczego z importu równoległego nie może być udzielone wyłącznie z tego powodu, że produkt leczniczy będący przedmiotem importu równoległego został dopuszczony w państwie członkowskim wywozu jako odpowiednik produktu referencyjnego, tj. na podstawie skróconej dokumentacji, a w państwie członkowskim przywozu taki produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu jako referencyjny produkt leczniczy, tj. na podstawie pełnej dokumentacji, przy czym taka odmowa następuje bez badania zasadniczej tożsamości terapeutycznej obu produktów oraz bez wystąpienia organu krajowego – pomimo takiej możliwości - o dokumentację do odpowiedniego organu w państwie wywozu.

 

Jednocześnie Sąd orzekający postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 2256/17.

 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 11/18                                        Zagadnienie prawne przekazane NSA

                                                                                                        (II FPS 1/18)

 

 

 

            Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. przepis art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu, czy też niezbędne jest, aby lokale te stanowiły własności więcej niż jednego podmiotu.

 

 

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1947/16.

 

 

 

2018
2017
2016
2015
2014
2012
2013
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2011
TK 2010
TK 2009
TK 2007
TK 2008