Komunikaty Biura Orzecznictwa

< powrót

 

Komunikaty bieżące nr 16/18 i 17/18

Warszawa, dnia 12 czerwca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 16/18                           

 

            Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), opłat za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 tej ustawy, wymaga uprzedniego skonkretyzowania i zindywidualizowania tego obowiązku począwszy od dnia jego powstania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia  11 czerwca 2018 r., sygn. akt I OPS 7/17.

 

Pytanie prawne przekazano w Kb. nr 1/18.

 

 

 

Warszawa, dnia  12 czerwca 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa

 

Komunikat bieżący nr 17/18         

 

Naczelny Sąd Administracyjny po przejęciu sprawy do rozpoznania:

1)  uchylił zaskarżony wyrok w całości,

2)  uchylił zaskarżone postanowienie,

3) zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] na rzecz [...] kwotę 814 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17.

 

Pytanie prawne przekazano w Kb. nr 55/17.

 

 

2018
2017
2016
2015
2014
2012
2013
2011
2010
2009
2008
2007
Pytania prawne i wnioski kierowane do TK
TK 2015
TK 2014
TK 2013
TK 2012
TK 2011
TK 2010
TK 2009
TK 2007
TK 2008