Archiwum aktualności

< powrót

 

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku”

Wystąpienie Prezesa NSA prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku

W dniu 10 czerwca 2019 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku. Posiedzenie zwołane zostało w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.).

W uroczystym Zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Po oficjalnym otwarciu Zgromadzenia i powitaniu przybyłych gości, Prezes NSA prof. Marek Zik-Sadowski zwrócił uwagę na przypadającą w bieżącym roku 15 rocznicę powołania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, która jest dobrą okazją do wymiany opinii i spostrzeżeń na temat jego działalności i wpływu, jako organu władzy sądowniczej, na kształtowanie demokratycznego państwa prawnego poprzez kontrolę zgodności z prawem działań administracji publicznej. 

Przedstawiając „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku” prof. Marek Zirk-Sadowski zaznaczył, że - podobnie jak w latach poprzednich - działalność sądów administracyjnych była skoncentrowana na trosce o efektywne funkcjonowanie sądów. W porównaniu z 2017 r. zauważalny był spadek wpływu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych (9,8%) oraz wzrost liczby skarg kasacyjnych do NSA (13,99%), natomiast dynamika rozstrzygania spraw w pierwszej i drugiej instancji wykazuje tendencje wzrostowe. W minionym roku liczba załatwionych skarg na akty i czynności przez wojewódzkie sądy administracyjne była wyższa niż ich wpływ, zaś liczba skarg pozostałych do załatwienia zmniejszyła się. Prezes NSA w swoim przemówieniu wskazał, że sądy administracyjnie działają sprawnie, mimo dużej liczby nieobsadzonych stanowisk orzeczniczych przy utrzymującym się równocześnie wysokim poziomie wpływu spraw. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie nie tylko spełnia standardy europejskie, ale w przypadku wojewódzkich sądów administracyjnych – wręcz je przewyższa.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Prezesa NSA „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku”.

 

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2018 r. - pobierz

List Prezydenta RP - pobierz

List Prezesa NIK - pobierz

Wystąpienie Prezesa NSA - pobierz