Grupa czesko-polska

 

Spotkania czesko – polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych:

 

I Warszawa (Polska), 26 marca 2012 r.

W dniu 26 marca 2012 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie współpracy polskich i czeskich sędziów sądów administracyjnych. Inicjatywa nawiązania szerszej i cyklicznej współpracy zrodziła się w listopadzie 2011 r. podczas wizyty Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Romana Hausera w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Republiki Czeskiej w Brnie.

 Ze strony czeskiej w spotkaniu organizacyjnym uczestniczyli sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Czech Jan Passer oraz Pan Adam Walach. W takcie spotkania uzgodniono, że udział w grupie roboczej będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych współpracą sędziów sądów administracyjnych obu instancji. Przyjęto też, że spotkania grupy będą odbywały się raz w roku na przemian w Polsce i w Czechach.

 

II Kraków (Polska), 14 - 15 marca 2013 r.

W dniach 14-16 marca 2013 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyło się drugie (pierwsze merytoryczne) spotkanie czesko-polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych. Wzięło w nim udział 8 czeskich sędziów pod przewodnictwem Wiceprezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego Czech sędziego Michala Mazanca, oraz 42 sędziów z NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych pod przewodnictwem Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzi NSA Marii Wiśniewskiej.

Na początku spotkania dokonano wyboru polskich i czeskich koordynatorów grupy. Polskim koordynatorem grupy została sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, którą w sprawowaniu tej funkcji wspomagać będą sędzia NSA Janusz Drachal – przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej oraz sędzia NSA Ryszard Pęk – prezes WSA we Wrocławiu. Czeskim koordynatorem grupy został natomiast sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Jan Passer, którego w sprawowaniu tej funkcji wspomagać będzie Pan Adam Walach. Przy wyborze tych osób uwzględniono, że sędzia NSA Małgorzata Niezgódka–Medek zna język czeski, natomiast sędzia Jan Passer oraz pan Adam Walach biegle posługują się językiem polskim.

Obrady plenarne poświęcone były wzajemnej prezentacji systemów sądownictwa administracyjnego w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie omówione zostały zagadnienia dotyczące właściwości sądów administracyjnych, a także postępowania sądowoadministracyjnego. W celu ustalenia tematyki i zakresu merytorycznego przyszłych spotkań uczestnicy pracowali w trzech podgrupach. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym, na którym zaproponowano jako obszary dalszej współpracy zagadnienia związane z informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego oraz sprawy z pogranicza prawa administracyjnego i karnego, problem nadużycia prawa w podatku od wartości dodanej (VAT) oraz kwestie związane z interpretacjami podatkowymi, jak również modele planowania przestrzennego oraz kontrolę planów zagospodarowania przestrzennego.

 

III Brno (Czechy), 24 - 26 października 2013 r.

W dniach 24-26 października 2013 r. w Brnie odbyło się trzecie (drugie merytoryczne) spotkanie czesko-polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych. Uczestniczyło w nim 30 przedstawicieli polskich sądów administracyjnych wraz z koordynatorami grupy – sędzią NSA Małgorzatą Niezgódką-Medek i sędzią NSA Januszem Drachalem – przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej, a także 9 osób ze strony czeskiej.

Obrady toczyły się w trzech podgrupach na tematy dotyczące: organizacji i właściwości sądów administracyjnych w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, a także specjalizacji sędziów w ramach orzekania, swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz komunikacji elektronicznej z sądami administracyjnymi w toku postępowania, w tym funkcjonowania elektronicznych skrzynek podawczych. Następnie na posiedzeniu plenarnym przedstawiciele podgrup przedstawili podsumowanie dyskusji.

 

IV Warszawa (Polska), 12 - 14 czerwca 2014 r.

Czwarte (trzecie merytoryczne) spotkanie czesko-polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych miało miejsce w dniach 12-14 czerwca 2014 r. w  Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Wzięło w nim udział 9 uczestników ze strony czeskiej, w tym Wiceprezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Czech sędzia Michal Mazanc, oraz 29 uczestników ze strony polskiej pod przewodnictwem Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzi NSA Marii Wiśniewskiej.

W pierwszym dniu spotkania obyła się sesja plenarna, poświęcona zagadnieniu potencjału tkwiącego w europejskim dialogu sędziowskim. W dalszej części spotkania prace przebiegały już w sposób tradycyjny, tj. w ramach podgrup tematycznych. Pierwsza podgrupa zajęła się tematyką zakresu kompetencji sądów administracyjnych w Polsce i w Czechach, związanych z sądową kontrolą różnych form działania administracji. Natomiast druga podgrupa dyskutowała na temat obejścia (nadużycia) prawa podatkowego, porównując doświadczenia sądów administracyjnych w Polsce i w Czechach w podejściu do tego zagadnienia. Podsumowanie prac obu podgrup odbyło się na sesji plenarnej.

 

V Praga (Czechy), 25 - 28 marca 2015 r.

Piąte (czwarte merytoryczne) spotkanie czesko-polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych zostało zorganizowane przez stronę czeską w dniach 26-28 marca 2015 r. w Pradze. W spotkaniu wzięło udział 25 osób ze strony polskiej pod przewodnictwem Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzi NSA Marii Wiśniewskiej oraz 13 osób ze strony czeskiej pod przewodnictwem Wiceprezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego Czech sędziego Michala Mazanca.

W pierwszym dniu obrady plenarne poświęcone były problematyce dostępu do informacji publicznej w aspekcie ochrony prywatności i danych osobowych. W następnym dniu, także w ramach obrad plenarnych, podjęto temat dotyczący sankcji administracyjnych. Po zakończeniu tej części, dalsze obrady odbywały się w ramach dwóch podgrup tematycznych. W pierwszej zajmowano się zagadnieniami sądowej kontroli aktów planowania przestrzennego. W drugiej podgrupie tematem dyskusji była sądowa kontrola interpretacji podatkowych. Tradycyjne po zakończeniu pracy w podgrupach uczestnicy spotkali się na posiedzeniu plenarnym, na którym zaprezentowano wyniki prac podgrup.

W podsumowaniu obrad praskiego spotkania strona polska zapowiedziała wydanie materiałów przygotowywanych na te spotkania w języku czeskim i polskim, w celu nie tylko utrwalenia dotychczasowego dorobku grupy, ale także umożliwienia zapoznania się z interesującą obie strony tematyką szerszemu gronu sędziów i zainteresowanych osób z sądów polskich i czeskich.

 

VI Wrocław (Polska), 17 - 18 października 2016 r.

W dniach 17-18 października 2016 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu odbyło się szóste (piąte merytoryczne) spotkanie czesko-polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych. W spotkaniu wzięło udział 44 przedstawicieli sądów administracyjnych z Polski oraz 17 przedstawicieli sądów administracyjnych z Czech. 

W trakcie pierwszego dnia spotkania omawiano zagadnienia dotyczące nadużycia prawa w kontekście prawa do sądu oraz przypadki nadużycia prawa w sprawach podatkowych, a następnie kwestię kontroli sądowej aktów prawnych wydawanych przez najwyższych przedstawicieli władz państwowych.

W kolejnym dniu obrady koncentrowały się na aktualnych problemach orzecznictwa obydwu stron, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wyborczego i roli sądów administracyjnych w tej materii, trendów orzeczniczych w prawie azylowym, mediacji w procedurze sądowoadministracyjnej oraz zmian procedury sądowoadministracyjnej zwiększających efektywność sądowej kontroli administracji publicznej. Obradom przewodniczyli Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Czech dr. Josefa Baxy oraz Prezes NSA prof. dr. hab. Marek Zirk-Sadowski.

Podczas konferencji zaprezentowano także publikację „Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach, Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012-2015”, której wydanie zapowiadano na poprzednim spotkaniu.

 

VII Hradec Králové (Czechy), 9-11 maja 2018 r.

W dniach 9-11 maja 2018 r., w miejscowości Hradec Králové, odbyło się siódme już spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych. W tej cyklicznej wymianie doświadczeń orzeczniczych sędziów obu jurysdykcji uczestniczyło dwunastu sędziów ze strony czeskiej, w tym Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Czech, Sędzia Josef Baxa, Wiceprezes tego Sądu, Sędzia Michal Mazanec oraz Sędzia Sądu Unii Europejskiej Jan Passer, a także 23 przedstawicieli polskich sądów administracyjnych pod przewodnictwem Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa, Sędzi NSA Marii Wiśniewskiej oraz Wiceprezesa NSA, Prezesa Izby Gospodarczej, Sędziego NSA Janusza Drachala.

Centralnym punktem spotkania były obrady podczas sesji plenarnej, w ramach której dyskutowano szereg zagadnień problemowych, jak i systemowych, istotnych w działalności sądów administracyjnych. Strona czeska przedstawiła bieżące zmiany przepisów proceduralnych dotyczących administracji publicznej w Republice Czeskiej, jak też zagadnienia dotyczące funkcjonowania władzy sądowniczej. Odnoszono się w tym kontekście z jednej strony do kwestii relacji Najwyższego Sądu Administracyjnego i Sądu Konstytucyjnego w Republice Czeskiej oraz starań o powstanie Najwyższej Rady Sądownictwa Czech, a z drugiej do irlandzkiego pytania prejudycjalnego w sprawie Celmer. W zakresie zagadnień szczegółowych czescy prelegenci prezentowali regulacje i orzecznictwo dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także szkolnictwa wyższego. Strona polska omówiła z kolei zmiany w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, a także bieżące zmiany procedury administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej. Wystąpienia dotyczące zagadnień szczegółowych podejmowały z kolei problematykę nadużycia prawa podatkowego i uszczelniania systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Uczestnikom przekazano też publikację stanowiącą owoc obrad poprzedniego spotkania grupy, pt. „Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych. Wrocław 17-18 października 2016”.