Historia

< powrót

 

Prof. dr hab. Roman Hauser

Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i od 2010-2015

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 r., a w 1988 r. - stopień doktora habilitowanego. Od 1995 r. do 2007 r. był Kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego. W latach 1990 - 1992 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Jest zatrudniony na tejże Uczelni w charakterze profesora zwyczajnego.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od dnia 5 sierpnia 1991 r. Po raz pierwszy na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 maja 1992 r. Po upływie sześcioletniej kadencji, ponownie został powołany na urząd Prezesa NSA. W latach 2004 - 2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa, a od 2006 r. - wiceprezesa NSA. Z dniem 23 maja 2010 r., został powołany, po raz trzeci, na stanowisko Prezesa NSA. W dniu 5 listopada 2015 r., w związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. poz. 1038), zrzekł się urzędu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dniem 6 listopada 2015 r. Od 1 lutego 2016 r. pełni funkcję naczelnika Wydziału VI w Biurze Orzecznictwa NSA.

W latach 1992-2004 i 2010-2015 - członek Krajowej Rady Sądownictwa, a od 6 maja 2014 r. do 6 listopada 2015 r. jej Przewodniczący.

Poza funkcjami na Uniwersytecie, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, prof. Roman Hauser był m.in. członkiem Komitetu Badań Naukowych oraz Rady Nauki. Obecnie jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Współautor założeń teoretycznych i współtwórca reformy sądownictwa administracyjnego, wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce.

Autor kilkuset opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz komitetów redakcyjnych wielu czasopism, m.in.: „Państwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Prokuratura i Prawo”, „Monitor Prawniczy”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” i „CASUS”.

Za wybitne zasługi dla sądownictwa administracyjnego oraz za osiągnięcia w pracy naukowej odznaczony w 2004 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk prawnych oraz za szczególny wkład w kształtowanie ładu publicznego RP, przez budowanie niezależności, prestiżu i pozycji sądownictwa administracyjnego uhonorowany w 2014 r. przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tytułem doktora honoris causa UMCS.