informatyzacja
postępowania
sądowoadministracyjnego
2
 
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
przeglądanie elektronicznych akt spraw

Wnoszenie pism w formie dokumentu elektronicznego

Informacje ogólne

Uwierzytelnienie w portalu passa

Uwierzytelnienie w portalu passa – kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego

Uwierzytelnienie w portalu passa – podpis zaufany

Zasady korzystania z portalu passa

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wystąpienie do sądu o elektroniczne doręczanie dokumentów

Doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez sąd

Wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów
3
SPIS TREŚCI
informatyzacja postępowania
sądowoadministracyjnego
Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi.
Oznacza to, że - jako Strona tego postępowania – może Pani/Pan:
Niniejsza instrukcja dotyczy zarówno spraw prowadzonych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe rozwiązania prawne związane z informatyzacją
postępowania sądowoadministracyjnego zawarte są w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
komunikować się z sądem administracyjnym
na drodze elektronicznej
przeglądać online akta sprawy
sądowoadministracyjnej
4
SPIS TREŚCI
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
Aby zainicjować komunikację elektroniczną z sądem administracyjnym należy:
Od tej pory komunikacja z sądem administracyjnym, w tym doręczanie pism przez sąd,
odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej.

Wnieść pismo do sądu w formie dokumentu elektronicznego

Wystąpić do sądu o elektroniczne doręczanie dokumentów
 Wyrazić zgodę na elektroniczne doręczanie dokumentów
5
SPIS TREŚCI
wnoszenie pism w formie dokumentu elektronicznego
1. Korzystanie z elektronicznej formy komunikacji nie jest uzależnione od zgody sądu, wobec czego nie ma potrzeby
składania wniosku w tej sprawie. Samo wysłanie pisma w formie dokumentu elektronicznego będzie wystarczające
dla zainicjowania komunikacji w tym trybie.
2. Pismo w formie dokumentu elektronicznego wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu
lub organu administracji publicznej, w przypadkach gdy pismo wnoszone jest za jego pośrednictwem (np. skarga).
3. Elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych zlokalizowane są na Elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w związku z czym do wniesienia pisma niezbędne jest posiadanie konta
na tej Platformie. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.pl
4. Pismo może zostać przygotowane przy użyciu dostępnego na ePUAP formularza pisma ogólnego, jako załącznik
do formularza pisma ogólnego, a w przypadku, gdy dla danej czynności dostępny jest dedykowany formularz
– przy użyciu tego formularza.
5. Pismo wnoszone w formie dokumentu elektronicznego (oraz ewentualne załączniki do tego pisma) musi zostać
podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku składania odpisu pełnomocnictwa
w postaci dokumentu elektronicznego, należy odpis ten uwierzytelnić w ten sam sposób.
6. W piśmie należy podać adres elektroniczny do komunikacji (adres na platformie ePUAP).
Należy również informować sąd o każdej zmianie tego adresu.
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
6
SPIS TREŚCI
wnoszenie pism w formie dokumentu elektronicznego
7. Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji (adresu na platformie ePUAP),
sąd przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadaliście Państwo pismo wniesione
w formie dokumentu elektronicznego.
8. Do pisma wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego nie należy dołączać odpisów. W celu doręczenia
pisma drugiej stronie sąd administracyjny wykona odpisy we własnym zakresie. Należy natomiast uiścić opłatę
kancelaryjną, pokrywającą koszty wykonania tych odpisów przez sąd.
9. Potwierdzeniem wniesienia pisma do sądu administracyjnego będzie wystawione przez ePUAP urzędowe poświadczenie
odbioru (UPO), które potwierdzi również datę wniesienia tego pisma.
10. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczenie w tej sprawie musi być jednak złożone w formie dokumentu elektronicznego.
11. Szczegółowe informacje o sposobie doręczania korespondencji elektronicznej przez sąd administracyjny znajdują się
w zakładce „DORĘCZANIE PISM W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO PRZEZ SĄD”.
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
7
SPIS TREŚCI
1. Komunikację elektroniczną z sądem administracyjnym można zainicjować w dowolnym momencie. Nie trzeba zatem
czekać do momentu wniesienia pisma w postaci dokumentu elektronicznego.
2. Wystąpienie do sądu administracyjnego o elektroniczne doręczanie dokumentów lub wyrażenie zgody na taką formę
komunikacji spowoduje taki sam efekt jak wniesienie pisma w postaci dokumentu elektronicznego. Od tej pory sąd
administracyjny będzie Państwu doręczał korespondencję w postaci elektronicznej.
3. Zainicjowanie komunikacji elektronicznej z sądem administracyjnym nie musi przybrać postaci elektronicznej. Wystąpienie
o elektroniczne doręczanie dokumentów (lub wyrażenie zgody) można zawrzeć w dowolnym piśmie kierowanym do sądu.
4. Występując o elektroniczne doręczanie dokumentów (lub wyrażając zgodę) należy podać adres elektroniczny do komunikacji
(adres na platformie ePUAP). Należy również informować sąd o każdej zmianie tego adresu.
5. Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji w wystąpieniu (lub zgodzie) składanym w postaci
elektronicznej, sąd przyjmie, że właściwym jest adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP), z którego nadaliście
Państwo pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego.
6. Jeżeli nie wskażecie Państwo adresu elektronicznego do korespondencji w wystąpieniu (lub zgodzie) składanym w postaci
tradycyjnej sąd administracyjny nie będzie miał możliwości doręczania Państwu korespondencji elektronicznie, wobec czego
będzie ją nadal doręczał w postaci tradycyjnej, przy czym przypomni Państwu w pierwszym piśmie o konieczności podania
adresu elektronicznego.
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
wystąpienie do sądu o elektroniczne doręczanie dokumentów
wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów
8
SPIS TREŚCI
7. Szczegółowe informacje o sposobie wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego znajdują się w zakładce
WNOSZENIE PISM W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO”.
8. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczenie w tej sprawie musi być jednak złożone w formie dokumentu elektronicznego. Szczegółowe informacje
o sposobie doręczania korespondencji elektronicznej przez sąd administracyjny znajdują się w zakładce
„DORĘCZANIE PISM W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO PRZEZ SĄD.
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
wystąpienie do sądu o elektroniczne doręczanie dokumentów
wyrażenie zgody na elektroniczne doręczanie dokumentów
9
SPIS TREŚCI
doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez sąd
1. Od dnia zainicjowania przez Państwa komunikacji elektronicznej sąd administracyjny będzie doręczał Państwu
korespondencję w postaci elektronicznej na wskazany przez Państwa adres elektroniczny (adres na platformie ePUAP).
Dotyczyć to będzie również dokumentów wniesionych do sądu przez pozostałe strony w postaci tradycyjnej.
Sąd administracyjny przekształci taki dokument do postaci elektronicznej (wykona uwierzytelnioną kopię) w celu
doręczenia jej do Państwa.
2. Sąd doręczał będzie Państwu korespondencję przy wykorzystaniu platformy ePUAP, na której zlokalizowane są
elektroniczne skrzynki podawcze wszystkich sądów administracyjnych.
3. Do odbioru korespondencji elektronicznej z sądu niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP.
Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
4. Na adres mailowy wskazany przy zakładaniu konta na platformie ePUAP otrzymacie Państwo zawiadomienie o otrzymanym
piśmie w postaci dokumentu elektronicznego. Zawiadomienie to zostanie automatyczne wytworzone przez platformę ePUAP.
5. Aby odebrać dokument należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie.
6. Datą odebrania pisma będzie data określona w urzędowym poświadczeniu odbioru, generowanym przez platformę ePUAP.
7. W przypadku nieodebrania pisma w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, zostanie Państwu wysłane ponowne
zawiadomienie w tej sprawie.
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
10
SPIS TREŚCI
doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego przez sąd
8. W przypadku dalszego nieodebrania pisma, doręczenie będzie uznane za skuteczne po upływie 14 dni,
od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.
9. Macie Państwo możliwość zapoznania się z treścią pisma uznanego za doręczone m.in. przy wykorzystaniu
Portalu PASSA oraz platformy ePUAP.
komunikacja elektroniczna z sądem administracyjnym
11
SPIS TREŚCI
informacje ogólne
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd administracyjny, w przypadku spraw, dla których akta prowadzone są w postaci
elektronicznej, zapewni Państwu dostęp do tych akt w postaci elektronicznej.
2. Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, sądy administracyjne umożliwią Państwu również
dostęp od odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej. Wymagać to jednak będzie uprzedniego
przekształcenia tych akt do postaci elektronicznej.
3. W celu uzyskania dostępu do akt elektronicznych lub odwozorwań cyfrowych akt tradycyjnych należy złożyć do sądu
prowadzącego daną sprawę wniosek o udostępnienie akt w systemie teleinformatycznym sądu.
4. Wniosek może zostać złożony zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej. Szczegółowe informacje
o sposobie wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego znajdują się w zakładce
WNOSZENIE PISM W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO”.
5. Akta zostaną Państwu udostępnione w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku. Termin ten związany jest
z koniecznością uprzedniego przygotowania odwzorowań cyfrowych akt prowadzonych w postaci tradycyjnej.
6. Akta udostępniane będą w „Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych” (Portal PASSA), dostępnym pod adresem:
https://portal.nsa.gov.pl. Korzystanie z portalu wymaga uprzedniego uwierzytelnienia – sposób uwierzytelnienia opisany
został w zakładce UWIERZYTELNIENIE W PORTALU PASSA.
7. W przypadku przyznania dostępu kolejne dokumenty wpływające w udostępnionej sprawie będą automatycznie dostępne
na Państwa koncie w systemie PASSA, bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
12
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
kwalifikowanego
certyfikatu podpisu
elektronicznego
podpisu
zaufanego
Dostęp do Portalu PASSA wymaga uwierzytelnienia (zalogowania) przy wykorzystaniu:
Przed zalogowaniem w Portalu PASSA zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie zapoznania się
z zasadami korzystania z Portalu oraz z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Pełnomocnicy, przed uzyskaniem dostępu do akt w Portalu PASSA, zobowiązani są do podania sądowi swojego numeru PESEL.
Zasady korzystania z Portalu PASSA określa Regulamin, dostępny w zakładce „ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU PASSA.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce
„INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
13
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
– kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
W celu zalogowania się certyfikatem
kwalifikowanym należy nacisnąć baner
(Loguj certyfikatem kwalifikowanym).
przeglądanie elektronicznych akt spraw
14
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
– kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
W kolejnym oknie przedstawiono warunki konieczne do
spełnienia przy uwierzytelnianiu się certyfikatem
– w tym celu należy:
 posiadać certyfikat kwalifikowany z numerem PESEL
oraz dedykowane oprogramowanie do składania
podpisów wydane przez Twojego dostawcę
certyfikatu,
 posiadać udostępnioną sprawę przez odpowiedni
sąd administracyjny,
 pobrać oświadczenie do uwierzytelnienia
w portalu Passa,
 podpisać lokalnie na swoim komputerze pobrane
oświadczenie,
 podpisane oświadczenie przesłać do portalu Passa.
Po zapoznaniu się z informacjami wybieramy przycisk [Dalej]
przeglądanie elektronicznych akt spraw
15
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
– kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
W następnym oknie klikając [Pobierz tutaj] pobieramy
oświadczenie, które – zależnie od ustawień naszej
przeglądarki internetowej – zostanie zapisane na dysku
twardym komputera w określonej lokalizacji. Korzystając
z oprogramowania dostawcy naszego podpisu
kwalifikowanego podpisujemy oświadczenie używając
podpisu w formacie XAdES i wariancie BES
(bez znacznika czasu).
UWAGA – POBRANE OŚWIADCZENIE
WAŻNE JEST TYLKO 15 MINUT.
PO UPŁYWIE TEGO CZASU NALEŻY PONOWNIE
POBRAĆ PLIK OŚWIADCZENIA.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
16
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
– kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
Mając podpisane oświadczenie, klikamy na [Dalej]
lub baner [Prześlij podpisane oświadczenie].
W następnym kroku wskazujemy na dysku komputera
podpisany plik oświadczenia klikając na [Wybierz plik
z podpisanym oświadczeniem].
przeglądanie elektronicznych akt spraw
17
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
– kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
Informacja o wybranym pliku widoczna jest w oknie
przeglądarki
W następnym kroku naciskamy [Loguj] i uzyskujemy dostęp
do portalu PASSA wraz z listą udostępnionych obrazów akt.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
18
SPIS TREŚCI
uwierzytelnienie w portalu passa
– kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
W razie błędnie wskazanego pliku (np. wybrano inny plik
niż plik oświadczenia) lub problemów z połączeniem
internetowym portal poinformuje o przyczynach błędu.
Należy wówczas upewnić się, że podpisano i wskazano
właściwy plik, plik został opatrzony podpisem
w wymaganym formacie, a połączenie internetowe
jest aktywne. W razie konieczności procedurę należy
powtórzyć.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
19
SPIS TREŚCI
Warunkiem koniecznym do skutecznego wybrania tej
metody uwierzytelnienia jest posiadanie profilu zaufanego.
Informacje o bezpłatnym uzyskaniu profilu zaufanego
dostępne są pod tym adresem:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
W celu zalogowania się profilem zaufanym należy
nacisnąć odpowiedni baner (Loguj profilem zaufanym).
uwierzytelnienie w portalu passa – podpis zaufany
przeglądanie elektronicznych akt spraw
20
SPIS TREŚCI
W następnym kroku przeglądarka
przenosi nas do okna logowania
do profilu zaufanego.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
uwierzytelnienie w portalu passa – podpis zaufany
21
SPIS TREŚCI
Po poprawnym zalogowaniu przeglądarka otwiera stronę
portalu PASSA wraz z widokiem udostępnionych obrazów akt.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
uwierzytelnienie w portalu passa – podpis zaufany
22
SPIS TREŚCI
1. Dostęp użytkownika do akt sprawy w postaci elektronicznej realizowany jest po uwierzytelnieniu tego użytkownika
w Portalu PASSA w sposób określony w zakładce UWIERZYTELNIENIE W PORTALU PASSA.
2. Kolejne dokumenty w sprawie, w której nastąpiło udostępnienie akt użytkownikowi, przekształcane są do postaci
elektronicznej na bieżąco i automatycznie udostępniane temu użytkownikowi w części publicznej Portalu PASSA.
3. Użytkownik zachowuje dostęp do akt sprawy w części publicznej Portalu PASSA do czasu zakończenia postępowania
przed Sądem, który wyraził zgodę na ich udostępnienie w postaci elektronicznej.
4. Działania użytkowników w części publicznej Portalu PASSA mogą być monitorowane przez administratorów, przy wykorzystaniu
służących do tego rozwiązań informatycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
5. W przypadku stwierdzenia przez oprogramowanie monitorujące nieaktywnej sesji użytkownika zewnętrznego,
użytkownik ten zostanie automatycznie wylogowany po 30 minutach bezczynności.
6. W przypadku wykrycia przez oprogramowanie monitorujące działań użytkownika:
1. naruszających niniejsze zasady lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
2. zmierzających do:
a. wprowadzenia do systemu PASSA wirusów lub „złośliwego kodu”,
b. zablokowania, przeciążenia lub innego zakłócenia należytego funkcjonowania systemu PASSA,
c. pozyskania dostępu do danych w sposób zautomatyzowany, bez uprzedniej zgody administratora systemu PASSA,
d. pozyskania danych, do których użytkownik zewnętrzny nie jest uprawniony
– konto użytkownika może zostać zablokowane, jak również użytkownikowi może zostać cofnięty dostęp do akt sprawy
w części publicznej Portalu PASSA.
przeglądanie elektronicznych akt spraw
zasady korzystania z portalu passa
23
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administratorzy danych osobowych przetwarzanych w zakresie toczących się przed Naczelnym Sadem Administracyjnym
i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi postępowań sądowych:
1. Naczelny Sąd Administracyjny ul. G.P. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, tel. 22 551 60 00.
2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, tel. 85 678 40 39
3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, tel. 52 376 24 19
4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, tel. 58 524 43 60
5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, tel. 32 238 98 30
6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 07 00
7. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, tel. 41 340 52 00
8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Krąków, tel. 12 629 83 01
9. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, tel. 81 531 07 28
10. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, tel. 42 635 00 00
11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. 89 522 80 00
12. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, tel. 77 541 15 00
13. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, tel. 61 856 67 00
14. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, tel. 17 860 45 00
15. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, tel. 91 484 92 55
16. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, tel. 22 553 70 70
17. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, tel. 71 316 02 57
przeglądanie elektronicznych akt spraw
24
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
2. Jednostki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w zakresie toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
postępowań sądowych:
Izba Finansowa, Izba Gospodarcza, Izba Ogólnoadministracyjna
3. Jednostki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w zakresie toczących się przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
(WSA) postępowań sądowych:
1. WSA Białystok: Wydział I, Wydział II
2. WSA Bydgoszcz: Wydział I, Wydział II
3. WSA Gdańsk: Wydział I, Wydział II, Wydział III
4. WSA Gliwice: Wydział I, Wydział II, Wydział III
5. WSA Gorzów Wlkp.: Wydział I, Wydział II
6. WSA Kielce: Wydział I, Wydział II
7. WSA Kraków: Wydział I, Wydział II, Wydział III
8. WSA Lublin: Wydział I, Wydział II, Wydział III
9. WSA Łódź: Wydział I, Wydział II, Wydział III
10. WSA Olsztyn: Wydzial I, Wydział II
11. WSA Opole: Wydział I, Wydział II
12. WSA Poznań: Wydział I, Wydział II, Wydział III, Wydział IV
13. WSA Rzeszów: Wydzial I, Wydział II
14. WSA Szczecin: Wydział I, Wydział II
15. WSA Warszawa: Wydział I, Wydział II, Wydział III,
Wydział IV, Wydział V, Wydział VI, Wydział VII, Wydzial VIII
16. WSA Wrocław: Wydział I, Wydział II, Wydział III, Wydział IV
przeglądanie elektronicznych akt spraw
25
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
4. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe, z którym należy kontaktować się w kwestiach
zawiązanych z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu sądowym toczącym się
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych
w Izbie Finansowej:
Sekretariat Izby Finansowej
tel. 22 551 63 00, e-mail: izbafin@nsa.gov.pl
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych
w Izbie Gospodarczej:
Sekretariat Izby Gospodarczej
tel. 22 551 64 00, e-mail: izbagosp@nsa.gov.pl
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych
w Izbie Ogólnoadministracyjnej:
Sekretariat Izby Ogólnoadministracyjnej
tel. 22 551 62 00, e-mail: izbaadm@nsa.gov.pl
przeglądanie elektronicznych akt spraw
26
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe, z którym należy kontaktować się w kwestiach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych toczących się przed
Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 WSA Białystok
Wydział I sekretariat – tel. 85 678 40 16
Wydzial II sekretariat – tel. 85 678 40 10
 WSA Bydgoszcz
Wydział I sekretariat – tel. 52 376 24 18
Wydzial II sekretariat – tel. 52 376 24 17
 WSA Gdańsk
Wydział I sekretariat – tel. 58 524 43 91
Wydzial II sekretariat – tel. 58 524 43 92
Wydział III sekretariat – tel. 58 524 44 62
 WSA Gliwice
Wydział I sekretariat – tel. 32 231 11 75
Wydzial II sekretariat – tel. 32 231 64 29
Wydział III sekretariat – tel. 32 238 98 30 wewn. 3141
 WSA Gorzów Wlkp.
Wydział I sekretariat – tel. 95 733 07 20
Wydzial II sekretariat – tel. 95 733 07 41
 WSA Kielce
Wydział I sekretariat – tel. 41 340 52 04
Wydzial II sekretariat – tel. 41 340 52 14
 WSA Kraków
Wydział I sekretariat – tel. 12 629 84 16
Wydzial II sekretariat – tel. 12 629 83 82
Wydział III sekretariat – tel. 12 629 84 06
WSA Lublin
Wydział I sekretariat – tel. 81 531 07 11
Wydział II sekretariat – tel. 81 531 07 22
Wydział III sekretariat – tel. 81 531 07 33
przeglądanie elektronicznych akt spraw
27
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 WSA Łódź
Wydział I sekretariat – tel. 42 635 00 38
Wydział II sekretariat – tel. 42 635 00 19
Wydział III sekretariat – tel. 42 635 00 27
 WSA Olsztyn
Wydział I sekretariat – tel. 89 522 80 55
Wydział II sekretariat – tel. 89 522 80 15
 WSA Opole
Wydział I sekretariat – tel. 77 541 15 20
Wydział II sekretariat – tel. 77 541 15 40
 WSA Poznań
Wydział I sekretariat – tel. 61 856 67 20
Wydział II sekretariat – tel. 61 856 67 45
Wydział III sekretariat – tel. 61 856 67 80
Wydział IV sekretariat – tel. 61 856 67 40
 WSA Rzeszów
Wydział I sekretariat – tel. 17 860 45 14
Wydział II sekretariat – tel. 17 860 45 24
 WSA Szczecin
Wydział I sekretariat – tel. 91 484 92 28
Wydział II sekretariat – tel.91 484 92 08
 WSA Warszawa
Wydział I sekretariat – tel. 22 553 71 00
Wydział II sekretariat – tel. 22 553 72 00
Wydział III sekretariat – tel. 22 553 73 00
Wydział IV sekretariat – tel. 22 553 74 00
Wydział V sekretariat – tel. 22 553 75 03
Wydział VI sekretariat – tel. 22 553 76 00
Wydział VII sekretariat – tel. 553 77 00
Wydział VIII sekretariat – tel. 48 368 99 08
WSA Wrocław
Wydział I sekretariat – tel. 71 316 02 13
Wydział II sekretariat – tel. 71 316 02 14
Wydział III sekretariat – tel. 71 316 02 68
Wydział IV sekretariat – tel. 71 316 02 59
przeglądanie elektronicznych akt spraw
28
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
6. Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (dalej „RODO“) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 i z 2018 r. poz. 3.) oraz art. 12a § 5a i art. 46 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z późn.zm.)
7. Cele przetwarzania danych osobowych
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
8. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców
Dane osobowe gromadzone są w ramach postępowań sądowych toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom
9. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
Dane osobowe, gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały
zgromadzone, a po tym czasie przez okres uregulowany przepisami dotyczącymi sposobu postępowania z aktami spraw
sądowoadministracyjnych
10. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się
przeglądanie elektronicznych akt spraw
29
SPIS TREŚCI
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
11. (gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku
przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych
zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych
Dane osobowe gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących sie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO. W przypadku postępowań sądowych toczących się przed
Wojewódzki Sądami Administracyjnymi mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa. W przypadku postępowań sądowych toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
mają Państwo prawo wnieść skargę do Krajowej Rady Sądownictwa, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa,
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
przeglądanie elektronicznych akt spraw