Komunikaty

< powrót

 

6 grudnia 2021 r. - posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie zasad podpisywania załączników do pism wnoszonych do sądu w formie elektronicznej (sygn. akt I FPS 2/21)

W dniu 6 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 na posiedzeniu odmiejscowionym Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna pytanie przedstawione przez NSA w postanowieniu z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FZ 92/21:

„Czy przepis art. 46 § 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), zgodnie z którym zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego, należy rozumieć w ten sposób, że chodzi w nim o zasady przyjęte dla określonych trybów składania podpisu elektronicznego określonych w § 2a, co oznacza, że załączniki złożone w ramach podpisanego podpisem zaufanym (kwalifikowanym) dokumentu przesłanego przez platformę ePUAP należy uznać za podpisane w rozumieniu art. 46 § 2a i 2b ww. ustawy, jako spełniające zasady zastosowanego trybu składania tego podpisu elektronicznego, zgodnie z którymi podpis zaufany (kwalifikowany) złożony przez profil zaufany ePUAP odnosi się do całej treści formularza wraz z załączonymi do niego plikami, a więc obejmuje także zawarte w nim załączniki?”

 

Osoby zainteresowane udziałem w tym posiedzeniu w charakterze publiczności mogą składać wnioski o udostępnienie linku do transmisji online na adres: izbafin@nsa.gov.pl

 

Link do postanowienia NSA z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FZ 92/21