Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w związku z upływem kadencji Prezesów Izby Gospodarczej i Ogólnoadministracyjnej NSA

W dniu 9 kwietnia 2020 r. upływają kadencje: Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Gospodarczej sędziego NSA Janusza Drachala oraz Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej NSA sędziego NSA dr  hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego.

W związku z tym Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190), do czasu powołania nowych prezesów izb, zlecił wykonywanie czynności z zakresu administracji sądowej związanych przedmiotowo z pracą Izby Gospodarczej sędziemu NSA prof. dr hab. Joannie Sieńczyło-Chlabicz, zaś z pracą Izby  Ogólnoadministracyjnej sędziemu NSA dr hab. prof. UŁ Jackowi Chlebnemu. Upoważnienie udzielone wymienionym sędziom obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Sędzia NSA Janusz Drachal, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Izby Gospodarczej, z dniem 9 kwietnia 2020 r. przechodzi w stan spoczynku.