Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej przymiotu strony w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (I OPS 1/22)

W dniu 30 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. akt I OSK 810/19 podjął następującą uchwałę:

Z samej umowy przelewu, ujętej w art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), której przedmiotem jest wierzytelność odszkodowawcza za odjęcie prawa własności nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego, nabywcy tej wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), nie przysługuje przymiot strony w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);

2. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej dokonanej przez podmiot prawa cywilnego.” – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt I OPS 1/22

 

Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt I OPS 1/22 - LINK