Komunikaty

< powrót

 

Odpowiedź Prezesa UODO na pismo Prezesa NSA w sprawie składania przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu

W związku z wejściem w życie w dniu 14 lutego 2020 r. ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190) nakładającej na sędziów sądów administracyjnych, prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązki o charakterze informacyjnym i publikacyjnym, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w piśmie z dnia 12 marca 2020 r.  przedstawił Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych szereg uwag dotyczących sprzeczności przyjętych rozwiązań prawnych z konstytucyjnymi i europejskimi standardami ochrony danych osobowych, prawa prywatności, a także zasadą proporcjonalności. 

Zgodnie z art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 14 lutego 2020 r., sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o:

  1. członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa;
  2. funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej - ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji;
  3. członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. - ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) oświadczenie, o którym mowa w art. 88a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziowie wojewódzkiego sądu administracyjnego składają właściwemu prezesowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, a prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego i sędziowie NSA - Prezesowi NSA, zaś Prezes NSA - Krajowej Radzie Sądownictwa. Wspomniane oświadczenie sędzia składa po raz pierwszy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z wejściem w życie ustawy w dniu 14 lutego 2020 r., termin ten upłynął dla sędziów z dniem 16 marca 2020 r.

W związku z pismem  Prezesa NSA z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dotyczącej składania przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, o których mowa w art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365), i ich upubliczniania, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał, że w ramach kompetencji przyznanych mu przez art. 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 i Dz.U.UE.L.2018.127.2), zwanego dalej RODO, nie jest organem właściwym do rozstrzygnięcia przedstawionej kwestii. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) to Trybunał orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. Zatem Trybunał Konstytucyjny jest organem właściwym do orzekania w przedmiocie wniosku w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami (art. 188 pkt 1 i 3 Konstytucji RP). Jeżeli zatem w ocenie Prezesa NSA, w przedstawionej sprawie taka niezgodność zachodzi,  to stosownie do art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP, Prezes NSA jest podmiotem legitymowanym do wystąpienia z ww. wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Pismo Prezesa NSA z dnia 12 marca 2020 r. - link

Odpowiedź Prezesa UODO z dnia 9 kwietnia 2020 r. – link