Komunikaty

< powrót

 

Postanowienie 5 sędziów NSA z dnia 14 lutego 2023 r. w przedmiocie zbadania spełnienia przez sędziego NSA Zbigniewa Łobodę wymogów niezawisłości i bezstronności (sygn. akt I FSK 2040/22)

W dniu 14 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu wydanym w składzie pięciu sędziów w sprawie o sygn. akt I FSK 2040/22 oddalił wniosek skarżącej spółki o zbadanie spełnienia przez sędziego NSA Zbigniewa Łobodę wymogów niezawisłości i bezstronności, o których mowa w art. 5a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2022 r., poz. 2492, dalej: p.u.s.a.). Po przeanalizowaniu drogi zawodowej sędziego NSA Zbigniewa Łobody oraz wskazanych przez wnioskodawcę okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził brak podstaw do przyjęcia, że w odniesieniu do tego sędziego, uwzględniając przesłanki wskazane w art. 5a § 1 p.u.s.a., może zachodzić naruszenie standardu niezawisłości lub bezstronności.

Postanowienie jest nieprawomocne.

 

postanowienie NSA z dnia 14 lutego 2023 r., sygn. akt I FSK 2040/22 (link do orzeczenia)