Komunikaty

< powrót

 

Pytanie do składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (I OSK 2633/20)

Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 lipca 2022 r. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. o sygn. akt I SA/Wa 963/18 (link do wyroku) wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Sądu.

W związku z tym, postanowieniem z dnia 28 lipca 2022 r. NSA w składzie rozpoznającym sprawę przedstawił składowi siedmiu sędziów NSA do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: „Czy okoliczności określone w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2021 r., poz. 785) mogą stanowić przesłankę do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej w sytuacji, gdy miały miejsce przed wejściem w życie tej ustawy?”.

Do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia rozpoznanie sprawy zostało odroczone.

 

postanowienie NSA z dnia 28 lipca 2022 r. sygn. akt I OSK 2633/20 - link