Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA dotycząca obowiązku wskazania numeru PESEL w pierwszym piśmie procesowym składanym w sprawie sądowoadministracyjnej (sygn. akt II GPS 3/22)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA, w dniu 3 lipca 2023 r., podjął następującą uchwałę.

„Niezachowanie, określonego w art. 46 § 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259), wymogu podania w skardze, będącej pierwszym pismem w sprawie, numeru PESEL, jest brakiem formalnym, który powinien być uzupełniony w trybie art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, bez względu na to czy ten numer znajduje się w aktach administracyjnych, którymi dysponuje sąd.”

 

uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 3 lipca 2023 r., sygn. akt II GPS 3/22 - link