Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych (sygn. akt III FPS 2/22)

W dniu 10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt III FSK 684/21 - link), podjął następującą uchwałę.

 

„Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r., dla objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych, decydujące jest istnienie związku techniczno-użytkowego pomiędzy tymi obiektami a gazociągiem, co przesądza o opodatkowaniu tych obiektów jako budowli lub ich części” – sygn. akt III FPS 2/22

 

link do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 10 października 2022 r. – sygn. akt III FPS 2/22

 

W dniu 10 października 2022 r. odbyło się także posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie dotyczącej zagadnienia prawnego przedstawionego w postanowieniu NSA z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt III FSK 283/21 (link do postanowienia). Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) przejął sprawę do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.