Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu epidemii Covid-19 (sygn. akt I FPS 2/22)

W dniu 27 marca 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem z dnia 11 października 2022 r., sygn. akt I FSK 2545/21 (link do postanowienia), podjął następującą uchwałę.

„Art. 15 zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.) nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.” – sygn. akt I FPS 2/22.

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 27 marca 2023 r., sygn. akt I FPS 2/22 (link do uchwaly)