Komunikaty

< powrót

 

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca niedopuszczalności wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji - sygn. akt II GPS 2/22

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w dniu 13

listopada 2023 r. zagadnienia prawnego przedstawionego we wniosku Prezesa Naczelnego

Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2022 r. nr BO.511.33.2022., podjął następującą

uchwałę:

„W postępowaniu sądowoadministracyjnym, zainicjowanym skargą na postanowienie:

a) stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania,

b) o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,

c) stwierdzające niedopuszczalność odwołania,

- nie jest dopuszczalne, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634), wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji.”

uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 13 listopada 2023 r., sygn. akt II GPS 2/22 (link do uchwały)