Komunikaty

< powrót

 

Wyrok składu 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2022 r. w przedmiocie wstąpienia spółki osobowej w prawa i obowiązki osoby fizycznej wnoszącej do tej spółki swoje przedsiębiorstwo jako aport (I FSK 2223/18)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wyrokiem z dnia 6 grudnia 2022 r. o sygn. akt I FSK 2223/18, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 3495/17 (link do wyroku) i oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Naczelny Sąd Administracyjny w rozpoznawanej sprawie przyjął następującej stanowisko:

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., w świetle art. 93a § 2 pkt 2 w zw. z art. 93a § 1 i art. 133 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej:

I. spółka ta wstępuje jedynie w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa  tego przedsiębiorstwa,

II. stroną postępowania dotyczącego jej zobowiązań podatkowych za okresy rozliczeniowe sprzed wniesienia przedsiębiorstwa, jest nadal ta osoba fizyczna,

III. spółka ta na podstawie art. 112 § 1 o.p. odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia wniesienia przedsiębiorstwa zaległości podatkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem.