Konkurs na pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. po raz pierwszy zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.

Organizacja konkursu to jedna z wielu form edukacyjnych i popularyzatorskich działań Sądu. Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne jako gwarant legalności działań władzy publicznej oraz instrument wspierania państwa prawa i ochrony praw i wolności jednostki.

Konkurs odbywa się na podstawie regulaminu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji fragmentu pracy w punktowanym czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.

Zachęcamy promotorów i studentów, którzy stoją przed wyborem tematu pracy magisterskiej, do skierowania swojej uwagi na prawne i praktyczne aspekty działania sądownictwa administracyjnego.

 

< powrót

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - 2018

Wystąpienie Przewodniczącego Kapituły Konkursu prof. dr hab. Romana Hausera podczas uroczystego wręczania nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę magisterką

W dniu 10 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską. Laureatów i obecnych na uroczystości gości przywitał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoki poziom merytoryczny oraz niezwykle interesującą tematykę zgłoszonych prac. Przewodniczący Kapituły Konkursu – prof. Roman Hauser – zaznaczył natomiast, że ogłoszony po raz pierwszy przez NSA konkurs na pracę magisterską cieszył się znacznym zainteresowaniem absolwentów szkół wyższych i wszystkie prace spełniały wysokie standardy.

Decyzją Kapituły przyznano po dwie nagrody za zajęcie I i III miejsca, nie przyznano żadnej nagrody za zajęcie II miejsca.

I miejsce zajęli Pani Dagmara Dragan za pracę „Specyfika postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji infrastrukturalnych w energetyce” oraz Pan Marek Słupczewski za pracę „Dobra wiara w świetle orzecznictwa TSUE oraz polskich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych”.

III miejsce zajęli Pani Jadwiga Kopeć za pracę „Działalność uchwałodawcza sądów administracyjnych w Polsce i Niemczech” oraz Pani Małgorzata Tychoniak-Bobek za pracę „Walor judykatury TSUE w procesie kształtowania i ochrony praw podatnika w Polsce”.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia Pani Ewie Augustyniak za pracę „Kontrola sądowoadministracyjna jako instrument budowania państwa prawa oraz ochrony praw i wolności jednostki” oraz Pani Elżbiecie Michniewicz za pracę „Skarga kasacyjna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”.

Wszyscy laureaci i osoby wyróżnione otrzymały nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie.