Konkurs na pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. po raz pierwszy zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.

Organizacja konkursu to jedna z wielu form edukacyjnych i popularyzatorskich działań Sądu. Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotna rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne jako gwarant legalności działań władzy publicznej oraz instrument wspierania państwa prawa i ochrony praw i wolności jednostki.

Konkurs odbywa się na podstawie regulaminu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji fragmentu pracy w punktowanym czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.

Zachęcamy promotorów i studentów, którzy stoją przed wyborem tematu pracy magisterskiej, do skierowania swojej uwagi na prawne i praktyczne aspekty działania sądownictwa administracyjnego.

 

< powrót

 

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską- 2019

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski i członkowie Kapituły Konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Laureatów i przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zwracając uwagę na wysoki poziom merytoryczny zgłoszonych prac. Przewodniczący Kapituły Konkursu – prof. Roman Hauser podkreślił, że zorganizowany po raz drugi przez Naczelny Sąd Administracyjny konkurs na pracę naukową cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

I miejsce – Pan dr Paweł Grzybowski – „Dobra wiara podatnika w konstrukcji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej”

II miejsce - Pan dr Jan Wittlin – „Mienie zabużańskie- realizacja prawa do rekompensaty”

III miejsce - Pan dr Szymon Cheba – „Dopuszczalność środków odwoławczych w polskim i niemieckim postępowaniu przed sądami administracyjnymi”

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

I miejsce - Pan mgr Jakub Zemła – „Utrata statusu studenta w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Studium prawnoadministracyjne”

II miejsce (dwie równorzędne nagrody) - Pani mgr Natalia Budzowska „Prawno – społeczne uwarunkowania funkcjonowania społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1918 – 2018. Wybrane zagadnienia” oraz Pan mgr Bartłomiej Ślemp „Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”

III miejsce - Pan mgr Filip Serbinowski „Decyzje swobodne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”

 

Ponadto przyznano jedno wyróżnienie Pani mgr Izabeli Kołodziejczyk za pracę magisterską „Przemiany ustrojowe sądowej kontroli administracji w Polsce”.

Wszystkim laureatom przyznano nagrody pieniężne, a ponadto zwycięzcom zaproponowano publikację wybranego fragmentu pracy w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie.

 

Laureaci konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską