Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

< powrót

 

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

  Od decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), z tym że:

  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
  Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

  Od decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), z tym że:

  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2011-12-28 11:23:29
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-12-14 13:20:51
Opublikował: Szczepan Borowski