Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

< powrót

 

Komunikat w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt „Z powodu wiatraków wiele gmin może podzielić los Ostrowic”

W związku z publikacją prasową, która ukazała się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 5 września 2018 r. w rubryce „Samorządowa Środa” (na 8 stronie wydania), wskazującą, że z informacji przekazanych zastępcy wójta Gminy Świecie nad Osą przez Ministerstwo Energii wynika, że uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ma zapaść w dniu 24 września 2018 r., „będzie [...] niekorzystna dla gmin”, Zastępca Rzecznika Prasowego NSA informuje, że ani Ministerstwo Energii ani żaden inny organ administracji nie może posiadać wiedzy na temat kierunku przyszłego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego poszerzonemu składowi NSA.

Należy wyjaśnić, że postanowieniem z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 2983/17, trzyosobowy skład NSA przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) jest tylko część budowlana (wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych) elektrowni wiatrowej czy też budowlę tę stanowi fundament, wieża i elementy techniczne elektrowni wiatrowej, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961)?”

Termin rozpoznania powyższego zagadnienia prawnego w składzie siedmiu sędziów NSA został wyznaczony na dzień 24 września 2018 r. o godzinie 12.00 w sali G, a zatem sugerowanie w publikacji prasowej, że organ administracji publicznej już posiada wiedzę na temat treści przyszłej uchwały NSA nie licuje ze stosownymi standardami profesjonalizmu dziennikarskiego i w związku z tym budzi uzasadnione zaniepokojenie.

 

Sędzia NSA Sylwester Marciniak

Z-ca Rzecznika Prasowego NSA