Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

strona BIP i www

ZARZĄDZENIE NR 13

PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 6 sieprnia 2015 r. 

w sprawie publikowania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]

(tekst ujednolicony)

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i 3 w związku art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.[2]) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) w związku z art. 34 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1647) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zakres informacji publikowanych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz obowiązki jednostek organizacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie.

 

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) stronie podmiotowej BIP – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego;

2) serwisie WWW – należy przez to rozumieć stronę internetową Naczelnego Sądu Administracyjnego;

3) Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Administracyjny;

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.);

5) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68);

6) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Biuro Orzecznictwa, Kancelarię Prezesa Sądu oraz Wydział Informacji Sądowej;

7) kierowniku jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Wiceprezesa Sądu - Dyrektora Biura Orzecznictwa, Szefa Kancelarii Prezesa Sądu oraz Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej;

8) Kolegium Redakcyjnym - należy przez to rozumieć zespół osób realizujący zadania w zakresie prowadzenia strony podmiotowej BIP oraz serwisu WWW;

9) redaktorze – należy przez to rozumieć osobę będącą członkiem Kolegium Redakcyjnego, zobowiązaną i uprawnioną w szczególności do analizowania treści informacji przekazywanych przez korespondentów wewnętrznych oraz ich weryfikowania, korygowania i kierowania do publikacji na stronie podmiotowej BIP lub w serwisie WWW;

10) redaktorze technicznym – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Sądu, zobowiązaną i uprawnioną do publikacji na stronie podmiotowej BIP oraz w serwisie WWW informacji przekazanych przez Kolegium Redakcyjne, a także ich aktualizowania i usuwania zgodnie z dyspozycjami tego Kolegium;

11) korespondencie wewnętrznym – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez  kierownika jednostki organizacyjnej, zobowiązaną do przygotowywania, przekazywania do Kolegium Redakcyjnego oraz aktualizowania informacji publikowanych na stronie podmiotowej BIP oraz w serwisie WWW.

 

§ 3.

 1. Prowadzenie strony podmiotowej BIP oraz serwisu WWW powierza się Wydziałowi Informacji Sądowej.
 2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, powołuje się Kolegium Redakcyjne. Kierownicy jednostek organizacyjnych Sądu zobowiązani są do współpracy z Kolegium Redakcyjnym w związku z realizowanymi przez to Kolegium zadaniami.  
 3. Wydział Informatyki Kancelarii Prezesa Sądu zobowiązany jest do:

1) zapewnienia warunków technicznych niezbędnych do utrzymania strony podmiotowej BIP oraz serwisu WWW, w tym w szczególności do zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji na stronie podmiotowej BIP;

2) zabezpieczenia pełnej sprawności publikowania na stronie podmiotowej BIP oraz w serwisie WWW informacji przekazywanych przez Kolegium Redakcyjne oraz osoby, o których mowa w § 10 zarządzenia, a także zapewnienia ciągłego dostępu do tych informacji oraz ich aktualizowania i usuwania zgodnie z dyspozycjami Kolegium.

 1. Naczelnik Wydziału Informatyki nadzoruje i koordynuje prawidłowość wykonania zadań Wydziału Informatyki, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 4.

 1. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą:

1) Przewodniczący Kolegium - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej;

2) co najmniej dwóch redaktorów spośród pracowników Kancelarii Prezesa Sądu oraz Wydziału Informacji Sądowej. Szef Kancelarii Prezesa Sądu oraz Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej wskażą kandydatów do pełnienia funkcji redaktora w Kolegium Redakcyjnym spośród pracowników podległych im jednostek organizacyjnych.

2.   Do zadań Przewodniczącego Kolegium należy w szczególności:

1) nadzorowanie i koordynowanie czynności związanych z prowadzeniem strony podmiotowej BIP i serwisu WWW;

2) zapewnienie profesjonalnego prowadzenia strony podmiotowej BIP i serwisu WWW;

3) zapewnienie przekazania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji.

3.   Do zadań redaktora należy w szczególności:

1) analizowanie treści informacji przekazywanych przez korespondentów wewnętrznych do publikacji na stronie podmiotowej BIP lub w serwisie WWW, w tym także weryfikowanie i korygowanie treści tych informacji;

2) przekazywanie redaktorowi technicznemu zatwierdzonych informacji do publikacji na stronie podmiotowej BIP lub w serwisie WWW wraz z podaniem danych  - w zakresie informacji publikowanych na stronie podmiotowej BIP - określających tożsamość osoby, która ją wytworzyła lub odpowiada za jej treść oraz czasu wytworzenia informacji;

3) aktualizowanie, w porozumieniu z właściwym korespondentem wewnętrznym, informacji opublikowanych na stronie podmiotowej BIP i w serwisie WWW oraz ich usuwanie;

4) niezwłoczne modyfikowanie wszystkich stwierdzonych oczywistych nieprawidłowości treści informacji oraz usuwanie informacji rażąco lub niewątpliwie nieaktualnych, opublikowanych na stronie podmiotowej BIP lub w serwisie WWW;

5) dbanie o najwyższą merytoryczną jakość informacji publikowanych na stronie podmiotowej BIP oraz w serwisie WWW, w tym w szczególności formułowanie zaleceń odnoszących się do materiałów redakcyjnych przekazywanych przez korespondentów wewnętrznych.

4.   Szczegółowy regulamin pracy Kolegium Redakcyjnego określi jego Przewodniczący.

 

§ 5.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w zakresie swojej właściwości, wskażą korespondentów wewnętrznych oraz zapewnią im odpowiednie możliwości realizacji ich zadań.
 2. Do zadań korespondenta wewnętrznego należy w szczególności:

1) prawidłowe, rzetelne i terminowe przygotowywanie informacji przeznaczonych do publikacji na stronie podmiotowej BIP lub w serwisie WWW;

2) przekazywanie informacji do Kolegium Redakcyjnego;

3) systematyczna, nie rzadziej niż raz w miesiącu, ocena prawidłowości treści i aktualności informacji opublikowanych na stronie podmiotowej BIP oraz w serwisie WWW;

4) wykonywanie zaleceń Kolegium Redakcyjnego.

3. Publikację i aktualizację na stronie podmiotowej BIP informacji, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. a-g zarządzenia, realizuje bezpośrednio Kancelaria Prezesa Sądu.

 

§ 6.

 1. Szef Kancelarii Prezesa Sądu wskaże spośród pracowników Wydziału Informatyki Kancelarii Prezesa Sądu osobę do bieżącego wykonywania zadań redaktora technicznego.
 2. Do zadań redaktora technicznego należy w szczególności:

1) niezwłoczne publikowanie na stronie podmiotowej BIP lub w serwisie WWW informacji przekazywanych przez Kolegium Redakcyjne;

2) oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację na stronie podmiotowej BIP;

3) podawanie w informacji publikowanej na stronie podmiotowej BIP danych określających tożsamość osoby, która ją wytworzyła lub odpowiada za jej treść;

4) dołączanie do informacji danych określających tożsamość osoby, która ją wprowadziła na stronę podmiotową BIP;

5) oznaczanie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia na stronie podmiotowej BIP;

6) wykonywanie innych dyspozycji Kolegium Redakcyjnego oraz osób, o których mowa w § 10 zarządzenia.

3. W zakresie realizacji zadań określonych w ust. 2 redaktor techniczny podlega Przewodniczącemu Kolegium Redakcyjnego.

 

§ 7.

 1. Prezes Sądu, w drodze decyzji, określi skład osobowy Kolegium Redakcyjnego oraz wyznaczy korespondentów wewnętrznych i redaktora technicznego spośród osób wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych odpowiednio na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 zarządzenia. Każda zmiana osobowa wymaga wydania odrębnej decyzji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Podczas czasowej nieobecności korespondenta wewnętrznego lub redaktora technicznego trwającej nie dłużej niż jeden miesiąc, zadania tych osób realizują zastępcy wyznaczeni odpowiednio przez właściwych kierowników jednostek organizacyjnych. Desygnowanie osoby zastępującej na dłuższy okres czasu wymaga zmiany decyzji Prezesa Sądu, o której mowa w ust. 1.

 

§ 8.

Na stronie podmiotowej BIP publikowane są informacje publiczne, w tym dokumenty urzędowe, pozostające w posiadaniu jednostek organizacyjnych, których obowiązek publikowania wynika z ustawy lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności:

1) opracowane przez Wydział Informacji Sądowej informacje o:

a) statusie prawnym Sądu;

b) organizacji Sądu;

c) przedmiocie działalności i kompetencjach Sądu;

d) organach i osobach sprawujących funkcje w Sądzie oraz o ich kompetencjach;

e) sposobie przyjmowania i załatwiania spraw;

f) stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich rozstrzygania;

g) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;

h) sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych na stronie podmiotowej BIP;

2) opracowane przez Kancelarię Prezesa Sądu informacje o:

a) majątku Sądu;

b) przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je prowadzących;

c) zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich;

d) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska;

e) informacje o prowadzonych przez Sąd postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

f) informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego;

g) rejestr umów cywilnoprawnych.

 

§ 9.

 1. W serwisie WWW publikacji podlegają informacje opracowywane przez:

1) Biuro Orzecznictwa i obejmujące w szczególności:

a) komunikaty o zagadnieniach prawnych przedstawionych przez Prezesa Sądu Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz wnioski Prezesa Sądu do Trybunału Konstytucyjnego;

b) pytania prawne kierowane przez sądy administracyjne do Trybunału Konstytucyjnego;

c) pytania przedłożone do rozstrzygnięcia składom poszerzonym Sądu;

d) pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych kierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

e) sygnalizacje do organów administracji publicznej;

f) informacje o wybranych publikacjach naukowych sędziów sądów administracyjnych;

g) wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu mające zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych;

2) Wydział Informacji Sądowej i obejmujące w szczególności:

a) informacje ogólne, w tym dane adresowe, strukturę organizacyjną, kontakt, godziny urzędowania, NIP, Regon, konto bankowe;

b) historię sądownictwa administracyjnego i Sądu;

c) informacje dotyczące usytuowania prawnego Sądu w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości;

d) kalendarium planowanych wydarzeń i uroczystości okolicznościowych z udziałem Prezesa, Wiceprezesów oraz sędziów Sądu – publikowane w porozumieniu i na podstawie informacji dostarczanych przez Sekretariaty Izb Sądu i Zespół - Gabinet Prezesa Sądu;

e) informacje o zakresie właściwości sądów administracyjnych;

f) statystyki sądowe dotyczące Sądu i wojewódzkich sądów administracyjnych;

g) informacje o wojewódzkich sądach administracyjnych;

h) sprawozdanie roczne z działalności sądów administracyjnych;

i) informacje o kosztach postępowania sądowego oraz formularze;

j) wywiady udzielane przez sędziów Sądu oraz sprostowania i odpowiedzi na publikacje prasowe kierowane do redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych;

k) wzory wybranych pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz inne pomocne stronom informacje;

3) Kancelarię Prezesa Sądu i obejmujące w szczególności:

a) wybrane uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu;

b) listę sędziów Sądu oraz sędziów, asesorów i referendarzy wojewódzkich sądów administracyjnych;

c) historię sądownictwa administracyjnego i Sądu;

d) przepisy określające ustrój oraz funkcjonowanie sądów administracyjnych;

e) wybrane wewnętrzne akty normatywne;

f) informacje o współpracy Sądu i wojewódzkich sądów administracyjnych z sądami administracyjnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi;

g) wywiady udzielane przez Prezesa Sądu oraz sprostowania i odpowiedzi na publikacje prasowe kierowane do redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych;

h) informacje o publikacjach i wydawnictwach Sądu.

 1. W serwisie WWW publikowane są również orzeczenia sądów administracyjnych zawarte w Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach, na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez Internet[3] oraz e-Wokanda Sądu.
 2. Warunki techniczne niezbędne do publikacji w serwisie WWW e-Wokandy Sądu, w tym także automatycznej jej aktualizacji, zapewnia Wydział Informatyki Kancelarii Prezesa Sądu. 

 

§ 9a. 

Dokumenty, o których mowa w §8 i §9, publikuje się na stronie podmiotowej BIP oraz w serwisie WWW w postaci odwzorowań cyfrowych przygotowanych z wykorzystaniem mechanizmów optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

 

§ 10.

Prezes Sądu, Wiceprezesi Sądu, Dyrektor Biura Orzecznictwa, Szef Kancelarii Prezesa Sądu, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej oraz Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego mogą podjąć decyzję w sprawie publikacji na stronie podmiotowej BIP i w serwisie WWW dodatkowych informacji nieobjętych postanowieniami niniejszego zarządzenia oraz wprowadzenia niezbędnych uzupełnień i modyfikacji w zakresie już zamieszczonych informacji.

 

§ 11.

Kierownicy jednostek organizacyjnych wskażą na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 zd. 2, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 zarządzenia kandydatów do pełnienia funkcji redaktora w Kolegium Redakcyjnym oraz odpowiednio do ich właściwości korespondentów wewnętrznych i redaktora technicznego, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 12.

Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie publikowania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 [1] Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21.09.2017 r., nr 28 z dnia 11.12.2017 r., nr 13 z dnia 15.04.2019 r., nr 27 z dnia 17.09.2020 r.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1662.

[3] Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 11 z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz nr 15 z dnia 24 września 2013 r.

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-02-13 09:24:23
Utworzył: Marta Szustkiewicz
Data ostatniej publikacji: 2021-05-14 10:02:18
Opublikował: Magdalena Kurek