Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1330) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Udostępnianie informacji publicznych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym następuje:
  • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.nsa.gov.pl, lub na stronie internetowej sądu: http://www.nsa.gov.pl . Dotyczy to w szczególności informacji o treści orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne, w tym przez NSA, które są dostępne z bazy znajdującej się pod adresem www: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
  • na pisemny wniosek (skierowany na adres: Naczelny Sąd Administracyjny, ul. G. P. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, ewentualnie fax: 22 551-65-06, oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: informacje@nsa.gov.pl (również w zakresie orzeczeń, które nie zostały opublikowane na stronie internetowej Sądu)
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej Sądu, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Prezes NSA, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy Prezes Sądu rozpoznaje w terminie 14 dni.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), przy czym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

link:  Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr zmian
Data utworzenia: 2010-07-20 11:09:24
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2018-08-03 12:58:58
Opublikował: Szczepan Borowski