Komunikaty

W dniu 24 lutego 2020 r. odbędzie się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie statusu organizacji społecznej w postępowaniu dotyczącym ochrony zwierząt.

W dniu 24 lutego 2020 r. (godz. 12.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie ulgi mieszkaniowej w PIT.

W dniu 17 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego podjął uchwałę w sprawie ulgi mieszkaniowej w PIT.
więcej >

Postanowienie NSA o odmowie wyłączenia sędziego powołanego na wniosek KRS w obecnym składzie

Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r., dotyczącej sprawy o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt I OSK 1917/18), dopuścił do udziału w charakterze uczestnika na prawach strony Fundację, która we wniosku o dopuszczenie do udziału zgłosiła jednocześnie wniosek o wyłączenie sędziego NSA Mirosława Wincenciaka od udziału w sprawie. We wniosku o wyłączenie wskazano wyłącznie na okoliczność, że wskazany sędzia został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której skład zdaniem wnioskodawcy, nie spełniał kryteriów wynikających z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
więcej >

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbędzie się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej charakteru klasyfikacji statystycznej (PKWiU) w postępowaniu o wydanie interpretacji podatkowej

W dniu 20 stycznia 2020 r. (godz. 12.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
więcej >

Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe)

Stowarzyszenie ACA-Europe z dużym zaniepokojeniem odnotowuje doniesienia prasowe o nowej inicjatywie ustawodawczej Parlamentu RP dotyczącej statusu prawnego sędziów. Zgodnie z nią, polskim sądom planuje się zakazać kontroli legalności powoływania sędziów. Naruszenie tego zakazu będzie skutkować sankcjami dyscyplinarnymi do kary złożenia sędziego z urzędu włącznie
więcej >

Komunikat w sprawie postanowienia NSA dotyczącego uprawnienia do orzekania przez sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie

Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie opinii publicznej orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym uprawnień do orzekania przez sędziego przedstawionego Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie, Rzecznik Prasowy NSA uprzejmie informuje, że postanowieniem z dnia 26 listopada 2019 r. (sygn. akt I OZ 550/19), wydanym na posiedzeniu niejawnym, NSA odrzucił skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem tego Sądu, oddalającym zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o kosztach postępowania sądowego
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne (II FPS 3/19)

W dniu 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął następującą uchwałę
więcej >

Posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne (II FPS 3/19)

W dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 13.00 w sali G Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka (sygn. akt II OPS 1/19)

W dniu 2 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o sygn. akt II OSK 1330/17 podjął następującą uchwałę
więcej >

Posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka (sygn. akt II OPS 1/19)

W dniu 2 grudnia 2019 r., godz. 13.00 (sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w sprawie o sygnaturze II OSK 1330/17
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie odmowy wydania wizy krajowej (II OSK 2470/19)

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OSK 2470/19, działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie terminów wpłacania VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych

Postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2248/18, działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, zaś po raz pierwszy również na najlepszą pracę doktorską
więcej >

Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął czynności wyjaśniające w sprawie sędziego WSA Tomasza Szmydta i sędziego NSA Rafała Stasikowskiego

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że wobec obszernie opisywanych w mediach w ostatnich dniach zachowań sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego
więcej >

Komunikat w sprawie wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS – aktualizacja (30 lipca 2019 r.)

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym udostępnienia informacji publicznej w postaci zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazów sędziów popierających te zgłoszenia, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 28 czerwca 2019 r. (I OSK 4282/18) oddalił skargę kasacyjną Szefa Kancelarii Sejmu RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Wa 484/18 – link), którym uchylono decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji publicznej.
więcej >
strona 1 2 3 4 >