Komunikaty

Komunikat w sprawie biegu terminów i innych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. wszedł w życie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) uchylający art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres
więcej >

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697)
więcej >

Odpowiedź Prezesa UODO na pismo Prezesa NSA w sprawie składania przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu

W związku z wejściem w życie w dniu 14 lutego 2020 r. ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190) nakładającej na sędziów sądów administracyjnych, prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązki o charakterze informacyjnym i publikacyjnym, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. przedstawił Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych szereg uwag dotyczących sprzeczności przyjętych rozwiązań prawnych z konstytucyjnymi i europejskimi standardami ochrony danych osobowych, prawa prywatności, a także zasadą proporcjonalności
więcej >

Komunikat w związku z upływem kadencji Prezesów Izby Gospodarczej i Ogólnoadministracyjnej NSA

W dniu 9 kwietnia 2020 r. upływają kadencje: Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Gospodarczej sędziego NSA Janusza Drachala oraz Wiceprezesa NSA – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej NSA sędziego NSA dr hab. prof. UŁ Jacka Chlebnego
więcej >

Komunikat w sprawie wejścia do budynków NSA oraz korzystania ze środków ochrony osobistej

Informujemy, że od dnia 27 marca 2020 r. dla wszystkich osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sędziów, pracowników oraz innych osób upoważnionych) wprowadzono obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz pobrania maseczki i rękawiczek ochronnych
więcej >

Zarządzenie Nr 9 Prezesa NSA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii

Zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądów administracyjnych
więcej >

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

Sygnatury akt orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym od dnia 16 marca 2020 r.
więcej >

Komunikat w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych NSA

Zarządzenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 16 marca 2020 r.
więcej >

Komunikat o odwołaniu rozpraw w NSA w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa

W związku z poważnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związaną z zamknięciem
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie statusu organizacji społecznej w postępowaniu dotyczącym ochrony zwierząt (II OPS 2/19)

W dniu 24 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego podjął następującą uchwałę
więcej >

W dniu 24 lutego 2020 r. odbędzie się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie statusu organizacji społecznej w postępowaniu dotyczącym ochrony zwierząt.

W dniu 24 lutego 2020 r. (godz. 12.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie ulgi mieszkaniowej w PIT.

W dniu 17 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego podjął uchwałę w sprawie ulgi mieszkaniowej w PIT.
więcej >

Postanowienia NSA o odmowie wyłączenia sędziego powołanego na wniosek KRS w obecnym składzie (aktualizacja)

Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r., dotyczącej sprawy o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt I OSK 1917/18), dopuścił do udziału w charakterze uczestnika na prawach strony Fundację, która we wniosku o dopuszczenie do udziału zgłosiła jednocześnie wniosek o wyłączenie sędziego NSA Mirosława Wincenciaka od udziału w sprawie. We wniosku o wyłączenie wskazano wyłącznie na okoliczność, że wskazany sędzia został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której skład zdaniem wnioskodawcy, nie spełniał kryteriów wynikających z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 5 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne postanowienia odmawiające wyłączenia sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie (I OSK 1394/18, I OSK 1918/18, I OSK 1969/18, I OSK 1988/18, 2055/18, I OSK 2142/18)
więcej >

W dniu 20 stycznia 2020 r. odbędzie się posiedzenie składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej charakteru klasyfikacji statystycznej (PKWiU) w postępowaniu o wydanie interpretacji podatkowej

W dniu 20 stycznia 2020 r. (godz. 12.00, sala G) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
więcej >

Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe)

Stowarzyszenie ACA-Europe z dużym zaniepokojeniem odnotowuje doniesienia prasowe o nowej inicjatywie ustawodawczej Parlamentu RP dotyczącej statusu prawnego sędziów. Zgodnie z nią, polskim sądom planuje się zakazać kontroli legalności powoływania sędziów. Naruszenie tego zakazu będzie skutkować sankcjami dyscyplinarnymi do kary złożenia sędziego z urzędu włącznie
więcej >
strona 1 2 3 4 >