Postanowienia sygnalizacyjne

Stosownie do art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325) w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach.

Instytucja sygnalizacji jest dodatkowym instrumentem umożliwiającym sądom administracyjnym, wskazywanie na naruszenia przepisów prawa w postępowaniu administracyjnym przez organy administracji publicznej. Organ, który otrzymał postanowienie sygnalizacyjne ma obowiązek je rozpatrzyć i poinformować sąd o swoim stanowisku, a za niezastosowanie się do tych obowiązków, sąd może wymierzyć organowi grzywnę.

2019 r.

 1. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r., VII SA/Wa 2151/18
 2. Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2019 r., I SA/Bk 105/19
 3. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r. VIII SA/Wa 2863/18
 4. Postaowienie WSA we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r., II SA/Wr 837/18
 5. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia  29 maja 2019r. VII SA/Wa 2863/18
 6. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 11 czerwca  2019 r., VIII SA/Wa 243/19
 7. Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 r. II SA/Po 617/19

2018 r. 

 1. Postanowienie WSA w Poznaniu z 5 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Po 839/17
 2. Postanowienie WSA w Warszawie z 23 lutego 2018 r., sygn. akt  VIII SA/Wa 712/17
 3. Postanowienie WSA w Białymstoku z 28 lutego 2018 r., sygn. akt  I SA/Bk 53/18
 4. Wyrok WSA w Warszawie z 18 października 2018 r., sygn. akt  VIII SA/Wa 468/18 
 5. Postanowienie NSA z 22 październia 2018 r., II FSK 2983/17 (odpowiedź Prezesa Rady Ministrów)

2017 r.

 1. Postanowienie WSA w Białymstoku z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 864/16
 2. Postanowienie WSA w Krakowie z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt  III SA/Kr 451/17
 3. Postanowienie WSA we Wrocławiu z 15 września 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 394/17

2016 r.

 1. Postanowienie WSA w Opolu z 16 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Op 342/16,
 2. Postanowienie WSA w Poznaniu z 28 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Po 832/16  
 3. Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bd 1070/16

2015 r.

 1. Postanowienie WSA w Warszawie z 19 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2001/14
 2. Postanowienie WSA w Warszawie z 22 października 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 960/15
 3. Postanowienie WSA w Poznaniu z 10 lutego 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 29/15
 4. Postanowienie WSA w Opolu z 16 czerwca 2015 r.,  sygn. akt I SA/Op 223/15
 5. Postanowienie WSA w Opolu z 20 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 274/15
 6. Postanowienie WSA w Opolu z 20 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 273/15