Asystent sędziego

Naczelny Sąd Administracyjny

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta sędziego  w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 

Określenie  stanowiska i oferowanych warunków zatrudnienia: asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

 

Miejsce wykonywania pracy:
Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie (00-011), ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń oraz projektów tez,
 • gromadzenie orzecznictwa i literatury  niezbędnych do rozpoznawania spraw,
 • uczestniczenie w rozprawach w charakterze protokolanta,
 • dokonywanie anonimizacji i zatwierdzanie orzeczeń do Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych,
 • pomoc w prowadzenie referatu sędziego (m.in. przygotowywanie projektów zarządzeń, sporządzanie kart informacyjnych).

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieskazitelny charakter,
 • wykształcenie prawnicze – magisterskie.

Co oferujemy:

 • perspektywę rozwoju zawodowego poprzez współpracę z ekspertami z dziedziny prawa, szkolenia dedykowane dla asystentów sędziego, możliwość dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich w zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków zawodowych, zaliczenia stażu pracy na stanowisku asystenta sędziego do uzyskania uprawnień w innych zawodach prawniczych,
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat)
 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia)
 • dodatek wynagrodzenie roczne - „13tka”
 • szeroki pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej rodziny, atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe, dofinansowanie sportu i kultury, dofinansowanie żłobków i przedszkoli, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego oraz karty sportowej Multisport.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu), wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie przez kandydata:
 • że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją udzielaną osobie, której dane dotyczą, przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych*,
 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach (np. CV) – jeśli w zakresie tych danych znajdują się szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*,
 3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez NSA - własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ich wykorzystania w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez  NSA. Dane przetwarzane będą przez czas określony, tj. przez 12 miesięcy*.

      * Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt. 5,6,7) - Pobierz

Informacje dotyczące składania oferty:

 1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy_asystent sędziego_WSOiO.1110.3.17.2022” należy składać drogą elektroniczną -  aplikacje@nsa.gov.pl lub przesłać na adres:

      Naczelny Sąd Administracyjny

Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

 1. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. jeśli oferta składana jest elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia należy dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną należy dostarczyć oryginały tych oświadczeń.
 3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez  NSA przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 551-67-53 lub drogą mailową: aplikacje@nsa.gov.pl

 

Informacja udzielana osobie, której dane dotyczą,

przy pozyskiwaniu od niej danych osobowych (art. 13 RODO)

 

 1.  

Administrator

 

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa,

tel. 22 551 60 00

 1.  

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe

Wydział Spraw Osobowych
w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

 1.  

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. G.P. Boduena 3/5 00-011 Warszawa

tel. 22 551 67 51 kadry@nsa.gov.pl

 1.  

Inspektor Ochrony Danych

 

e-mail: iod@nsa.gov.pl

 1.  

Podstawa prawna przetwarzania

a) dane osobowe w zakresie wskazanym
w przepisach prawa:
art. 221 §1 i § 4 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 10.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej - art. 6 ust. 1 lit. b i c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej RODO

b)  inne dane osobowe  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) dane osobowe, o których mowa w  art. 9 ust. 1 RODO - art. 9 ust. 2 lit. a RODO

W przypadku wyrażenia woli udziału w przyszłych postępwaniach rekrutacyjnych (przez okres 12 miesięcy) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1.  

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym / w przypadku wyrażenia zgody: w celu realizacji postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy

 1.  

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa

 1.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe przechowywane będa przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego / w przypadku wyrażenia zgody: przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy.

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji celu w postaci zawarcia i wykonywania umowy o pracę

 1.  

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzwanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się

 1.  

(gdy ma to zastosowanie) - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 1.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy (niepotrzebne skreślić) w zakresie, o którym mowa w  art. 22 1 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.

 1.  

Podanie danych, o których mowa w pkt 1, jest niezbędne aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

 1.  

Konsekwencje niepodania danych: Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (ktorej dane dotyczą) ma prawo do:

 

 1.  

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 1.  

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 1.  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

 1.  

przenoszenia danych.

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-06-10 15:34:59
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji: 2022-12-01 11:14:53
Opublikował: Maciej Małysz