Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w NSA:

Agnieszka Żurawska

tel. 22 551 67 48

e-mail: koordynator.dostepnosci@nsa.gov.plInformacja o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)
 


Deklaracja dostępności 
 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w 2023 - 2024 r. - pobierz 
 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w 2022 r. - pobierz 
 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w 2021 r. - pobierz
 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - pobierz
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - pobierz
 
Zasady wejścia na teren Naczelnego Sądu Administracyjnego w towarzystwie psa asystującego - pobierz
 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Naczelny Sąd Administracyjny ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: koordynator.dostepnosci@nsa.gov.pl
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (skrytka NSA na ePUAP: /Nsa/SkrytkaESP)

Wniosek o zapewnienie dostępności - wzór - pobierz

Wniosek o zapewnenie dostępności cyfrowej - wzór - pobierz

 
 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-07-02 09:56:11
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji: 2024-01-23 12:27:44
Opublikował: Maciej Małysz