Status prawny

Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem administracyjnym drugiej instancji. Sprawując nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania, rozpoznaje w szczególności środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów. Orzeczenia tego Sądu są prawomocne, co oznacza, iż nie przysługują od nich zwyczajne środki zaskarżenia.
Na czele Naczelnego Sądu Administracyjnego stoi Prezes NSA, który jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sę­dziów NSA. Kandydatów na Prezesa NSA Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA wybiera spośród sędziów NSA, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali ko­lejno największą liczbę głosów.

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-22 12:29:19
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-05-06 11:38:36
Opublikował: Magdalena Kurek