Rejestry i archiwa

A) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (wyciąg)

Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego, zwanymi dalej "materiałami archiwalnymi", są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) oraz inna dokumentacja
więcej >

B) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1004)
więcej >

C) Zarządzenie nr 34 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządzam, co następuje:
więcej >

D) Zarządzenie nr 43 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 2h ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1743) zarządza się, co następuje:
więcej >

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-29 11:44:18
Utworzył:
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: