Przyjmowanie skarg i wniosków, petycje

 

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) w zw. z art. 49  ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), zaś w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 •  Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 •  wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia;
 •  Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.
   

Skargi i wnioski dotyczące działalności wojewódzkich sądów administracyjnych rozpatrują Prezesi tych sądów, jako organy sprawujące nad nimi bezpośredni nadzór.
Stosownie do § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezedenta RP z dnia 4 lipca 2020 r. Regulamin Naczelengo Sądu Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1202 ze zm.) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej NSA, którego pracami kieruje Sędzia NSA - Przewodniczący Wydziału.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 •  na piśmie:
 •  w Biurze Podawczym Naczelnego Sądu Administracyjnego
 •  za pośrednictwem poczty na adres: ul. G. P. Boduena 3/5; 00-011 Warszawa
 •  pocztą elektroniczną na adres: informacje@nsa.gov.pl
 •  za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt)
 •  w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej NSA p. 110
   

Elementy skargi/wniosku:

 •  data
 •  imię i nazwisko (nazwa) i adres (ew. e-mail) skarżącego lub wnioskodawcy
 •  zwięzła treść skargi lub wniosku
 •  w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 

 

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.


Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

·   w Biurze Podawczym Naczelnego Sądu Administracyjnego,

·   za pośrednictwem poczty na adres: ul. G. P. Boduena 3/5; 00-011 Warszawa,

·   pocztą elektroniczną na adres: informacje@nsa.gov.pl

·   za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt).

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

- petycje jednostkowe

- petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach)

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji - pobierz