Komunikaty

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt I OPS 2/22)

W dniu 14 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych (sygn. akt III OPS 1/22)

W dniu 7 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2022 r., sygn. akt III OSK 703/21 (link) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych (sygn. akt III FPS 2/22)

W dniu 10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt III FSK 684/21 - link) podjął następującą uchwałę
więcej >

Wyroki NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich - aktualizacja

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał cztery sprawy wszczęte skargami kasacyjnymi od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
więcej >

Pytanie do składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (I OSK 2633/20)

Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 lipca 2022 r. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. o sygn. akt I SA/Wa 963/18 (link do wyroku) wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Sądu
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej przymiotu strony w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (I OPS 1/22)

W dniu 30 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. akt I OSK 810/19 podjął następującą uchwałę:
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (III OPS 1/21)

W dniu 9 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt II FPS 1/22

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1402/21 podjął następującą uchwałę>
więcej >

Wyrok NSA w składzie 7 sędziów dotyczący VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (sygn. akt I FSK 206/18)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 716/17 uchylającego interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. dotycząca dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego (sygn. akt II OPS 1/21)

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II OSK 130/21 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. o skutkach wadliwego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – sygn. akt I FPS 4/21

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 565/18 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (sygn. akt III FPS 2/21)

W dniu 21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt III FSK 271/21 podjął następującą uchwałę
więcej >

Sprawozdanie z działalności Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marka Zirk-Sadowskiego w okresie sześcioletniej kadencji, tj. od 17 lutego 2016 roku do 17 lutego 2022 roku

W związku z upływem kadencji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marka Zirk-Sadowskiego poniżej publikujemy sprawozdanie z jego działalności w okresie sześcioletniej kadencji, tj. od 17 lutego 2016 roku do 17 lutego 2022 roku
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21) w sprawie zasad podpisywania załączników do pism wnoszonych do sądu w formie elektronicznej

W dniu 6 grudnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego w postanowieniu z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FZ 92/21 podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (sygn. akt I OPS 2/21) oraz odmowa podjęcia uchwały w sprawie świadczenia wychowawczego (sygn. akt I OPS 1/21)

W dniu 8 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, podjął następującą uchwałę
więcej >
strona 1 2 3 4 >