Komunikaty

Pytanie do składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (I OSK 2633/20)

Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 lipca 2022 r. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. o sygn. akt I SA/Wa 963/18 (link do wyroku) wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Sądu
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej przymiotu strony w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (I OPS 1/22)

W dniu 30 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. akt I OSK 810/19 podjął następującą uchwałę:
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (III OPS 1/21)

W dniu 9 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt II FPS 1/22

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1402/21 podjął następującą uchwałę>
więcej >

Wyrok NSA w składzie 7 sędziów dotyczący VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (sygn. akt I FSK 206/18)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 716/17 uchylającego interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. dotycząca dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego (sygn. akt II OPS 1/21)

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II OSK 130/21 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. o skutkach wadliwego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – sygn. akt I FPS 4/21

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 565/18 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (sygn. akt III FPS 2/21)

W dniu 21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt III FSK 271/21 podjął następującą uchwałę
więcej >

Sprawozdanie z działalności Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marka Zirk-Sadowskiego w okresie sześcioletniej kadencji, tj. od 17 lutego 2016 roku do 17 lutego 2022 roku

W związku z upływem kadencji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marka Zirk-Sadowskiego poniżej publikujemy sprawozdanie z jego działalności w okresie sześcioletniej kadencji, tj. od 17 lutego 2016 roku do 17 lutego 2022 roku
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21) w sprawie zasad podpisywania załączników do pism wnoszonych do sądu w formie elektronicznej

W dniu 6 grudnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego w postanowieniu z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FZ 92/21 podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (sygn. akt I OPS 2/21) oraz odmowa podjęcia uchwały w sprawie świadczenia wychowawczego (sygn. akt I OPS 1/21)

W dniu 8 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, podjął następującą uchwałę
więcej >

NSA o powołaniu sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargi kasacyjne w sprawach oznaczonych sygnaturami akt III FSK 3626/21 oraz III FSK 4104/21, z uwagi na oświadczenie sędziego NSA powołanego na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa oraz mając na uwadze treść art. 183 § 1 ustawy
więcej >

Komunikat w sprawie wyroków NSA dotyczących odwołań od uchwał KRS w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - aktualizacja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18 oraz II GOK 5/18), a także uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (sygn. akt II GOK 6/18 i II GOK 7/17) wyrokami z dnia 6 maja 2021 r. uchylił zaskarżone uchwały.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości – sygn. akt III FPS 1/21

W dniu 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r., sygn. akt III FSK 1611/21podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego Muzeum Westerplatte

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 września 2021 r., sygn. akt II OSK 1081/21 oddalił skargę kasacyjną Ministra Rozwoju, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty uznał za pozbawione w całości usprawiedliwionych podstaw
więcej >
strona 1 2 3 4 >