e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych, w tym treści wydanych orzeczeń. 

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 ze zm.).

Od dnia 26 października 2020 r. na e-wokandzie wykazane są wszystkie posiedzenia NSA, w tym posiedzenia niejawne. Wydane w sprawach orzeczenia widoczne są przez okres 30 dni licząc od daty wydania. 

Przypominamy, że na podstawie zarządzenia nr 39 Prezesa NSA z dnia 16.10.2020 r. NSA rozpoznaje sprawy, co do zasady na posiedzeniach niejawnych.

 

e-Wokanda Naczelnego Sądu Administracyjnego dostępna jest pod adresem:

www.nsa.gov.pl/ewokanda