Komunikaty

Pytanie prejudycjalne NSA dotyczące skutków przeniesienia własności wywłaszczonych gruntów rolniczych za odszkodowaniem w podatku VAT

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2023 r. (sygn. akt I FSK 923/19) Naczelny Sąd Administracyjny zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym o następującej treści
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej zasądzenia zwrotu kosztów postępowania wszczętego skargą o wznowienie postępowania (II GPS 1/22)

W dniu 17 stycznia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, podjął następującą uchwałę
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie podatku akcyzowanego od energii elektrycznej (sygn. akt I GSK 380/19)

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 grudnia 2022 r. zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym o następującej treści
więcej >

Wniosek Prezesa NSA o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy okołobudżetowej na 2023 r.

W dniu 21 grudnia 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny złożył w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją
więcej >

Pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów o ochronie zabytków

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2022 r., sygn. akt II OSK 3843/19, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym.
więcej >

Wyrok składu 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2022 r. w przedmiocie wstąpienia spółki osobowej w prawa i obowiązki osoby fizycznej wnoszącej do tej spółki swoje przedsiębiorstwo jako aport (I FSK 2223/18)

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., w świetle art. 93a § 2 pkt 2 w zw. z art. 93a § 1 i art. 133 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (sygn. akt I OPS 2/22)

W dniu 14 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych (sygn. akt III OPS 1/22)

W dniu 7 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2022 r., sygn. akt III OSK 703/21 (link) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie objęcia podatkiem od nieruchomości stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych (sygn. akt III FPS 2/22)

W dniu 10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt III FSK 684/21 - link) podjął następującą uchwałę
więcej >

Wyroki NSA z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich - aktualizacja

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał cztery sprawy wszczęte skargami kasacyjnymi od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
więcej >

Pytanie do składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (I OSK 2633/20)

Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 lipca 2022 r. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2020 r. o sygn. akt I SA/Wa 963/18 (link do wyroku) wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Sądu
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej przymiotu strony w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (I OPS 1/22)

W dniu 30 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. akt I OSK 810/19 podjął następującą uchwałę:
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (III OPS 1/21)

W dniu 9 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt II FPS 1/22

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1402/21 podjął następującą uchwałę>
więcej >
strona < 1 2 3 4 5 >