Komunikaty

Wyrok Trybunału w sprawie pytania prejudycjalnego NSA (C-824/18 A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa)

W dniu 2 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 21 listopada 2018 r., uzupełnionym postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II GOK 2/18
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie określenia podmiotu uprawnionego do ubiegania się o ustalenie i wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (I OPS 1/20)

W dniu 22 lutego 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej NSA

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w Izbie Finansowej oraz w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA działają dodatkowe wydziały orzecznicze
więcej >

Komunikat w sprawie listu organizacji społecznych dotyczącego rozpatrywania spraw przez NSA na posiedzeniach niejawnych

W związku z pismem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej skierowanym do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pod którym podpisało się wiele innych organizacji, w sprawie działalności orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego kontynuowanej w okresie epidemii głównie na posiedzeniach niejawnych, a także w nawiązaniu do publikacji prasowych wyrażających krytyczne stanowisko odnośnie do podjętych w sądach administracyjnych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS- Cov2, działając w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za przedstawione uwagi i troskę o zachowanie konstytucyjnych i międzynarodowych standardów postępowania sądowoadministracyjnego
więcej >

Zarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w NSA działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym - aktualizacja

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn.zm.)
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej (II OPS 1/20)

W dniu 30 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie publikowania informacji o treści orzeczeń wydawanych przez NSA

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że e-Wokanda NSA, dostępna za pośrednictwem strony internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, od dnia 4 listopada 2020 r. obejmuje również informacje o treści orzeczeń wydawanych na posiedzeniach niejawnych
więcej >

Zarządzenie nr 43 Prezesa NSA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie świadczenia pracy zdalnej w związku intensyfikacją rozwoju epidemii innych działaniach profilaktyczno - sanitarnych

Zarządzenie nr 43 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie świadczenia pracy zdalnej w związku intensyfikacją rozwoju epidemii i innych działaniach profilaktyczno - sanitarnych
więcej >

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii

Zarządzenie nr 32 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA o momencie skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT (sygn. akt I FPS 1/20)

W dniu 21 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 2348/19, podjął następującą uchwałę
więcej >

W dniu 21.09.2020 r. odbyło się posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie dotyczącej opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe

W dniu 21 września 2020 r, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze I SA/Wr 748/19
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie określenia zobowiązania podatkowego VAT (organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) – sygn. akt I FPS 2/20

W dniu 7 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt I FSK 1708/17, podjął następującą uchwałę
więcej >

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

Sygnatury akt orzeczeń wydanych na posiedzeniu niejawnym od dnia 16 marca 2020 r.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA dotycząca postępowania ze skargi na bezczynność organu (sygn. akt II OPS 5/19)

W dniu 22 czerwca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 8 października 2019 r., sygn. akt II OSK 1117/19, podjął następującą uchwałę
więcej >

Pismo Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. do Przewodniczącego KRS w sprawie trybu przedstawiania kandydatów na stanowiska sędziowskie w sądach administracyjnych

W dniu 25 maja 2020 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, kierując się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości, wystosował do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa pismo w sprawie trybu przedstawiania kandydatów na stanowiska sędziowskie w sądach administracyjnych, tj. wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
więcej >
strona < 1 2 3 4 5 6 7 >