Komunikaty

Wyrok NSA w składzie 7 sędziów dotyczący VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (sygn. akt I FSK 206/18)

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 716/17 uchylającego interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. dotycząca dopuszczalności skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego (sygn. akt II OPS 1/21)

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt II OSK 130/21 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. o skutkach wadliwego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – sygn. akt I FPS 4/21

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 565/18 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (sygn. akt III FPS 2/21)

W dniu 21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 października 2021 r., sygn. akt III FSK 271/21 podjął następującą uchwałę
więcej >

Sprawozdanie z działalności Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marka Zirk-Sadowskiego w okresie sześcioletniej kadencji, tj. od 17 lutego 2016 roku do 17 lutego 2022 roku

W związku z upływem kadencji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marka Zirk-Sadowskiego poniżej publikujemy sprawozdanie z jego działalności w okresie sześcioletniej kadencji, tj. od 17 lutego 2016 roku do 17 lutego 2022 roku
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21) w sprawie zasad podpisywania załączników do pism wnoszonych do sądu w formie elektronicznej

W dniu 6 grudnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego w postanowieniu z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt I FZ 92/21 podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (sygn. akt I OPS 2/21) oraz odmowa podjęcia uchwały w sprawie świadczenia wychowawczego (sygn. akt I OPS 1/21)

W dniu 8 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego, podjął następującą uchwałę
więcej >

NSA o powołaniu sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargi kasacyjne w sprawach oznaczonych sygnaturami akt III FSK 3626/21 oraz III FSK 4104/21, z uwagi na oświadczenie sędziego NSA powołanego na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa oraz mając na uwadze treść art. 183 § 1 ustawy
więcej >

Komunikat w sprawie wyroków NSA dotyczących odwołań od uchwał KRS w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - aktualizacja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18 oraz II GOK 5/18), a także uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (sygn. akt II GOK 6/18 i II GOK 7/17) wyrokami z dnia 6 maja 2021 r. uchylił zaskarżone uchwały.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości – sygn. akt III FPS 1/21

W dniu 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r., sygn. akt III FSK 1611/21podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego Muzeum Westerplatte

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 września 2021 r., sygn. akt II OSK 1081/21 oddalił skargę kasacyjną Ministra Rozwoju, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty uznał za pozbawione w całości usprawiedliwionych podstaw
więcej >

NSA w sprawie dopuszczalności skargi na uchwały samorządowe dotyczące deklaracji „gmina wolna od ideologii LGBT”

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania spraw ze skarg kasacyjnych Rzecznika Praw Obywatelskich od postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych odrzucających skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego dotyczące deklaracji „Gmina wolna od ideologii LGBT” oraz „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową” postanowieniami z dnia 2 lipca 2021 r. uchylił zaskarżone postanowienia i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania Sądom I instancji (sygn. akt III OSK 3353/21 i III OSK 3682/21)
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA o kosztach uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce (sygn. akt II FPS 2/21) oraz postanowienie w sprawie I FPS 3/20

W dniu 14 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu na rozprawie odmiejscowionej pytania przedstawionego w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3218/18 podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwały 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawach dotyczących sądowej kontroli biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (I FPS 1/21) oraz źródeł przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 1/21)

W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu, na posiedzeniach odmiejscowionych wniosków Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął następujące uchwały
więcej >

Komunikat w sprawie delegowania sędziów sądów administracyjnych

Za podstawę delegowania sędziego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości uznaje się art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r, poz. 137) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 154) w związku z art. 77 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072).
więcej >
strona < 1 2 3 4 5 6 >